Interessante linken en boeiend cijfermateriaal over uw gemeente en regio,mogelijke oorzaken opkomst Vlaams belang en de score van andere partijen.
(samenvatting voordracht Jan Hertogen bij opening expo "Ook de Afbreker bouwt op" in Aalst - 8 november 2019 waarbij vooral gekeken wordt naar oorzaken opkomst Vlaams Belang)
In 2018 verloor N-VA wat het Vlaams Belang (VB) bijwon. In 2019 won N-VA 0,5% terug maar ging het VB met 5,6% vooruit. Waar, hoe en waarom?
Hoe kleiner de aanwezigheid van inwoners met migratieachtergrond hoe hoger de score van het Vlaams Belang. Maar ook, hoe meer arbeiders, arbeidsongeschikten, RVA-uitkeringstrekkers zonder beschikbaarheid voor werk, hoe minder leefloners, hoe minder in het wachtregister asiel, hoe lager de criminaliteit, hoe meer landbouwers, en vooral ook, hoe meer ambtenaren (vooral in de Denderstreek) hoe hoger de score van het Vlaams Belang. Of hoe de geest van de mensen gek gemaakt wordt, hoe het discours van racisme en xenofobie, inhakend op het nog altijd bestaande 'koloniale' denken, nog kans krijgt te ontwikkelen, sterk te worden, met mediatieke ondersteuning en de sociale media die hiertoe worden aangewend.

Over enkele van deze elementen gaat het in deze uiteenzetting.
 
De verkiezingsuitslagen sinds 2012.
Klik in onderstaande tabel:
  • voor de uitslagen van 2012, 2014, 2018, 2019
  • de evolutie 2012-2014, 2012-2018, 2012-2019 en 2014-2018, 2018-2019 en 2014-2019.
Klik op de gemeente en het % verschijnt rechts in een apart kadertje.

 
  N-VA VB CD&V VLD sp.a Groen PVDA
2012 N-VA VB CD&V VLD sp.a Groen PVDA
2014 N-VA VB CD&V VLD sp.a Groen PVDA
2018 N-VA VB CD&V VLD sp.a Groen PVDA
2019 N-VA VB CD&V VLD sp.a Groen PVDA
2012-2014 N-VA VB CD&V VLD sp.a Groen PVDA
2012-2018  N-VA  VB  CD&V VLD  sp.a  Groen  PVDA
2012-2019  N-VA  VB  CD&V VLD  sp.a  Groen  PVDA
2014-2018  N-VA  VB CD&V  VLD  sp.a  Groen  PVDA
2018-2019  N-VA  VB  CD&V VLD sp.a   Groen  PVDA
2014-2019  N-VA  VB  CD&V VLD  sp.a  Groen  PVDA
 
Eerste bedenking is de vaststelling dat het Vlaams Belang scoort in dezelfde (landelijke) regio's zijn waar vanaf twee eeuwen geleden wegens zwarte armoede, ziekte en verpaupering een immigratie op gang kwam naar Amerika en later naar Wallonië, die 'cultureel' nog altijd bepaald en getraumatiseerd zijn voor alles wat de huidige welstand kan bedreigen. Ze zijn, om deze reden, gevoelig(er) voor rechts extreem-rechts en het populistisch discours.

CD&V heeft vooral bij arbeiders en de Inkomenstrekkers uit Sociale zekerheid (zonder mogelijkheid of beschikbaarheid voor werk), haar basis maar heeft er tussen 2018 en 2019 meer dan 6% van verloren, uitsluitend ten voordele van het Vlaams Belang. De groei van het VB in 2018 kwam uitsluitend voort uit het verlies van de N-VA na 2014. Na 2018 ging de CD&V ten onder ten voordele van het VB. De PVDA kwam na 2018, waar ze maar 0,3% vooruitgingen tav 2014, in 2019 met een vooruitgang van 2,4% ten koste van Groen, dat 3,5% verloor tav 2018.
Het debacle van de CD&V geeft ook aan dat een rechts CD&V discours uitsluitend voor het VB heeft opgebracht. 
http://www.npdata.be/BuG/429-RVA-Uitkeringen/RVA-Ui20.jpg
 
http://www.npdata.be/BuG/429-RVA-Uitkeringen/RVA-Ui4.gif
Dat PVDA de arbeiders moet terugwinnen, zoals Tom De Meester recent in de Kamer stelde, is een illusie, dat kan enkel de CD&V. De PVDA, en meer nog Groen, moeten het hebben van de inwoners met migratieachtergrond in de steden. De sterkste correlatie die we vastgesteld hebben is deze tussen de aanwezigheid van moslims en een sterker resultaat voor de PVDA. Bij de CD&V is dat omgekeerd. Vandaar dat de CD&V zich veel sterker als partij moet affirmeren die het opneemt voor alle religies, islam inbegrepen. Dan pas zal ze (terug) in de steden kunnen doorbreken en haar voortbestaan veilig stellen.

Voor de uitslagen en evolutie in alle gemeenten van Vlaanderen voor "2010-2019", klik hier. Omdat deze voordracht zich ook toepsitste op de Denderregio werd zo'n vergelijking ook gemaakt voor: Aalst, Denderleeuw en Ninove.  Je kan voor elke gemeente zelf zo'n overzicht creeëren:
  • klik hier
  • klik op tabblad "gemeente-vgl" op cel E2, voeg het teken "=" in en ga naar het tabblad "gegevens", klik daar op de naam van de gemeente en enter
  • alle grafieken en tabellen worden automatisch gegenereerd ( je kan dit zien doordat de naam van de gemeente boven de grafieken verschijnt).

Welke kenmerken van gemeenten gaan samen met een hogere score voor Vlaams Belang? 
Wat zijn de kenmerken van gemeenten waar het Vlaams sterker vooruitgaat. Samengaan of samen voorkomen van gegevens of fenomenen, wil nog niet zeggen dat er een verband is, noch een richting van het verband, noch eventuele beïnvloedende factoren die mede of juist het verband tot stand brengen. Maar het onder ogen nemen van het samengaan kan op zich al een ontnuchterend effect hebben. Naar die ontnuchtering zijn we alleszins op zoek, met in het achterhoofd de kaartjes met de uitslagen van het Vlaams Belang.

RVA-Uitkeringstrekkers zonder beschikbaarheid voor werk. Tewerkstelling volgens verschillende professionele statuten. % inwoners met Migratieachtergond volgens nationaliteit per gemeente. Loop van de Bevolking 1989-2019.
Zie BuG 434 on-line. De loop van de bevolking is het DNA van een gemeente, dwz uit de demografische evolutie kan de migratie(noodzaak), de ontvolking door verhuis-uit-de-stad, de daling van het natuurlijk saldo (Turnhoutse dokter met de pil vanaf 1970) en de herbevolking afgelezen worden. Dankzij de migratie zijn grote steden opnieuw bevolkt, van de ondergang gered en terug leefbaar geworden. Deze dynamiek doet zich nu voor in de landelijke gemeenten en kleinere steden, vooral door inwijking en op termijn ook door nieuwe immigratie, zodat ook zij (terug) een toekomst krijgen, dit in tegenstelling tot gemeenten die nu te koop staan in Italië, Frankrijk en het Oosten van Duitsland.

17 sets met telkens 6 grafieken per gemeente - Langs elke set kan men alle andere bereiken:
Migratie zou verantwoordelijk zijn voor de betonwoede.
Deze suggestieve redenering houdt geen steek: er is nog nooit een woning gebouw voor een nieuwkomer. Zij hebben wel het bestaande stedelijke potentieel gevaloriseerd door aankoop van huizen en erin te investeren met eigen middelen en mankracht. Mede door deze aankopen werd het vermogen van de autochtonen aangedikt zodat ze elders hun betonwoede konden botvieren (of beton-vieren). Illustratie Gent: binnen de stad stabiel, erbuiten, lintbebouwing en beton-vieren.

Betonwoede 1975-2014 - zie uitmuntend kaartje in De Standaard: https://www.standaard.be/betonwoede/kaart/

De Denderstreek een streek met gemeenten als een ander, behalve 2x zwart.